Regulamin reklamacji produktów G DATA

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady reklamacji Produktów G DATA zakupionych w sklepie internetowym G DATA, bezpośrednio w G DATA lub za pośrednictwem Partnera.
 2. Użytkownik Końcowy, który zamierza zgłosić reklamację Produktu G DATA, powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 3. Zasady opisane w niniejszym Regulaminie nie stoją na przeszkodzie dochodzeniu przez Użytkownika Końcowego roszczeń na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (dotyczy nabywców, którzy są konsumentami) lub przepisów kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi (dotyczy nabywców, którzy są przedsiębiorcami).

Definicje

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin Reklamacji Produktów G DATA;
 2. Producent - G DATA Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinku, ul. Warcisława IV 2, 78-400 Szczecinek, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000137515, NIP 6731008232, REGON 330364324, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 700.000,00 zł opłacony w całości;
 3. Partner – pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka prawa handlowego lub wspólnicy spółki cywilnej współpracujący z Producentem. w ramach Programu Partnerskiego na podstawie Umowy Partnerskiej.
 4. Użytkownik końcowy – konsument lub przedsiębiorca, który nabył Produkt G DATA drogą kupna w sklepie internetowym G DATA, bezpośrednio w G DATA lub za pośrednictwem Partnera Handlowego.

Postanowienia szczegółowe

 1. W celu zgłoszenia reklamacji zakupionego Produktu G DATA należy wypełnić formularz reklamacyjny i przesłać go drogą mailową na adres: [email protected] lub na adres siedziby Producenta (G DATA Software Sp. z o. o., ul. Warcisława IV 2, 78-400 Szczecinek).
 2. Po wysłaniu wypełnionego formularza reklamacyjnego, na wskazany przez Użytkownika Końcowego adres e-mail zostanie dostarczony unikalny numer nadany sprawie. Numerem tym należy się posługiwać podczas kontaktu z pracownikami G DATA Software Sp. z o. o.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich wpłynięcia do Producenta.
 4. W przypadku uznania reklamacji na wersję pudełkową Produktu G DATA i podjęciu decyzji o odstąpieniu o umowy lub wymiany towaru na towar wolny od wad, Użytkownik Końcowy nie jest zobowiązany do fizycznego zwrotu towaru, klucz licencyjny zostanie wyłączony zdalnie. W przypadku wymiany towaru na towar wolny od wad wymiana klucza licencyjnego nastąpi drogą elektroniczną.
 5. O sposobie rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego Użytkownik Końcowy zostanie poinformowany drogą, którą wpłynęło zgłoszenie.

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie odwołania związane ze sposobem załatwienia sprawy reklamacji Produktu G DATA na podstawie Regulaminu, należy skierować na adres: [email protected] lub na adres siedziby Producenta (G DATA Software Sp. z o. o., ul. Warcisława IV 2, 78-400 Szczecinek). Odwołania zostaną rozpatrzone niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
 2. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu.
 3. Administratorem danych osobowych ujawnionych w toku reklamacji jest G DATA Software Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinku (ul. Warcisława IV 2, 78-400 Szczecinek). Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży, a w szczególności procesu reklamacji zakupionego Produktu G DATA. Użytkownik Końcowy ma możliwość wglądu i jest uprawniony do aktualizacji danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne o rozpatrzenia reklamacji Produktu G DATA.
 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 20.11.2018 roku.