Umowa licencyjna oprogramowania

INFORMACJA PRAWNA DLA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW: PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ LICENCYJNĄ. KLIKAJĄC PRZYCISK WYRAŻAM ZGODĘ NA UMOWIE LICENCYJNEJ LUB WPISUJĄC ODPOWIEDNI(E) SYMBOL(E), UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, IŻ ZAPOZNAŁ SIĘ Z JEJ TREŚCIĄ I WYRAŻA ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE JEJ WARUNKÓW I ZASAD. CZYNNOŚĆ TA JEST JEDNOZNACZNA ZE ZŁOŻENIEM PODPISU, A UŻYTKOWNIK STAJE SIĘ JEJ STRONĄ. JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY NA WSZYSTKIE LUB NIEKTÓRE ZASADY I WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY, POWINIEN PRZERWAĆ PROCES INSTALACJI OPROGRAMOWANIA I ZREZYGNOWAĆ Z INSTALACJI PROGRAMU.

PONADTO PO KLIKNIĘCIU PRZYCISKU WYRAŻENIA ZGODY W OKNIE UMOWY LICENCYJNEJ LUB PO WPISANIU ODPOWIEDNIEGO SYMBOLU/ODPOWIEDNICH SYMBOLI, UŻYTKOWNIK NABYWA PRAWO DO KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA NA ZASADACH I WARUNKACH ZAWARTYCH W PONIŻSZEJ UMOWIE.

JEŚLI DO OPROGRAMOWANIA DOŁĄCZONA JEST UMOWA LICENCYJNA LUB RÓWNOWAŻNY DOKUMENT, WARUNKI UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA OKREŚLONE W TAKIM DOKUMENCIE MAJĄ PIERWSZEŃSTWO NAD PONIŻSZĄ UMOWĄ LICENCYJNĄ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO.

Ogólne warunki licencji użytkowania oprogramowania G Data Security.

 1. Definicje
  1. Producent – G DATA SOFTWARE Sp. z o.o. w Szczecinku,
  2. Oprogramowanie – program komputerowy o charakterze zabezpieczającym, do którego wszelkie prawa autorskie majątkowe przysługują Producentowi
  3. Użytkownik końcowy – korzystający z Oprogramowania komputerowego Producenta na zasadach określonych niniejszym dokumentem, tj. ogólnymi warunkami licencji użytkowania oprogramowania G DATA SECURITY. Użytkownik końcowy oznacza osobę(-y) fizyczną(-e) instalującą(-e) lub korzystającą(-e) w imieniu własnym z legalnej kopii Oprogramowania; lub, jeżeli Oprogramowanie jest pobierane lub instalowane w imieniu innego podmiotu, np. pracodawcy, "Użytkownik" oznacza organizację, na potrzeby której Oprogramowanie zostaje pobrane lub zainstalowane i niniejszym przyjmuje się, iż Inny Podmiot upoważnił osobę przyjmującą warunki tej umowy do uczynienia tego w jej imieniu. Dla celów niniejszej umowy, termin "Inny Podmiot", obejmuje, bez ograniczeń, każdą osobę fizyczną lub prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.
  4. Komputer(y) - sprzęt komputerowy, w tym komputery osobiste, laptopy, stacje robocze, palmtopy, telefony "smartphone", produkty kieszonkowe lub inne urządzenia elektroniczne, dla których przeznaczone jest Oprogramowanie, na których zostanie ono zainstalowane i/lub będzie użytkowane.
  5. Licencja – prawo do osobistego korzystania niewyłącznego z Oprogramowania (licencja niewyłączna) w zakresie określonym Ogólnymi warunkami licencji użytkowania oprogramowania G DATA. Licencję uznaje się za wykorzystaną jeśli Oprogramowanie jest załadowane w pamięci operacyjnej urządzenia komputerowego (RAM) i/lub jest zainstalowane na nośniku pamięci urządzenia komputerowego. Zapis dotyczy również systemów wirtualnych.
  6. Aktualizacje Sygnatur – usługa udostępniana przez Producenta zawierająca najnowsze bazy sygnatur wirusów oraz bazy sygnatur innego złośliwego oprogramowania umożliwiające użytkownikowi utrzymanie najwyższego poziomu wykrywalności.
  7. Aktualizacja Programu: nowsza wersja tego samego programu komputerowego, która zastępuje jej dotychczasową wersję. Dotyczy to wszelkich ulepszeń, rewizji, poprawek do usterek programowych, usprawnień, napraw, modyfikacji, dodatków lub zestawów konserwacyjnych Oprogramowania.
  8. Dokumentacja: dotyczy materiałów informacyjnych znajdujących się wraz z Oprogramowaniem jak podręcznik/ instrukcja użytkownika/ przewodnik administratora, pomoc online i związane z nimi materiały objaśniające lub inne.
  9. Dokument Licencyjny: Certyfikat określający ilość chronionych komputerów/ urządzeń komputerowych oraz okres ważności licencji. W przypadku produktów przeznaczonych dla konsumenta informacje o ilości chronionych urządzeń oraz okresie użytkowania Licencji mogą być zawarte na opakowaniu.
  10. Dane dostępu: wszelkie kody aktywacyjne, klucze rejestracyjne, Loginy, hasła itp. zawarte w Oprogramowaniu lub pobierane elektronicznie w trakcie instalacji lub użytkowania .
  11. Sprzedawca - oznacza osoby fizyczne lub osoby prawne, zajmujące się dystrybucją Oprogramowania w oparciu o umowę zawartą z Producentem.
 2. Przedmiot Licencji. Wszelkie prawa autorskie do Oprogramowania przysługują Producentowi. Przedmiotem niniejszej Licencji jest upoważnienie udzielone Użytkownikowi przez Producenta do korzystania z Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Producent dostarcza Użytkownikowi Oprogramowanie na nośniku danych lub w postaci pliku pobranego ze strony internetowej Producenta www.gdata.pl. Producent zastrzega, że Oprogramowania może nie współpracować bezbłędnie z wszystkimi aplikacjami i z każdą kombinacją sprzętowo-programową. Użytkownik ma prawo i obowiązek zapoznać się przez złożeniem zamówienia z parametrami i wymogami technicznymi Oprogramowania.
 3. Przyznanie i zakres Licencji. Użytkownik uzyskuje niewyłączną licencję na przechowywanie, pobieranie, instalację, uruchamianie i użytkowanie Oprogramowania na określonej w certyfikacie licencji, opakowaniu lub fakturze liczbie komputerów/ urządzeń komputerowych w celu ich ochrony, na których to urządzeniach zainstalowane zostało Oprogramowanie chroniące przed zagrożeniami opisanymi w Instrukcji użytkownika, zgodnie z wszelkimi wymogami technicznymi opisanymi w Instrukcji użytkownika i stosownie do zasad i warunków niniejszej Umowy ("Licencja").
 4. Kopia zapasowa. Użytkownik ma prawo do wykonania kopii oprogramowania wyłącznie w celu stworzenia kopii zapasowej, która zastąpi legalnie posiadany nośnik na wypadek jego utraty, zniszczenia lub uszkodzenia uniemożliwiającego użytkowanie. Kopii zapasowej nie wolno użytkować do innych celów i musi ona zostać zniszczona po upływie prawa do użytkowania Oprogramowania.
 5. Dostęp do usług. Z chwilą aktywacji Oprogramowania lub po rejestracji klucza licencyjnego (z wyjątkiem 30 dniowej wersji próbnej), Użytkownik zyskuje prawo do otrzymywania następujących usług:
  • - Aktualizacje Oprogramowania poprzez Internet po opublikowaniu ich na stronie internetowej przez Producenta
  • - Pomoc techniczna za pośrednictwem Internetu oraz telefonicznie w postaci infolinii Pomocy technicznej
  • - Dostęp do informacji i zasobów pomocniczych Producenta
 6. Okres użytkowania. Jeśli Użytkownik uzyskał Oprogramowanie z zamiarem użytkowania go na więcej niż jednym stanowisku komputerowym, okres użytkowania Oprogramowania jest liczony od daty aktywacji Oprogramowania lub rejestracji klucza licencyjnego na pierwszym stanowisku komputerowym.
 7. Szczególne ograniczenia
  1. Użytkownik nie może modyfikować Oprogramowania bez pisemnej zgody Producenta. Użytkownik nie będzie emulować, klonować, wynajmować, użyczać, wypożyczać na zasadach leasingu, odsprzedawać, modyfikować, dekompilować, poddawać inżynierii wstecznej lub demontażowi ani tworzyć prac pochodnych w oparciu o Oprogramowanie lub jakąkolwiek jego część. Użytkownik nie sprowadzi też żadnej części Oprogramowania do postaci czytelnej dla człowieka, nie przeniesie licencjonowanego Oprogramowania lub jego podzbioru, oraz nie zezwoli na to osobie trzeciej, z wyjątkiem wypadków, kiedy niniejsze restrykcje są wyraźnie zakazane przez obowiązujące prawo. Ani Kod binarny Oprogramowania, ani jego kod źródłowy nie mogą być wykorzystywane bądź poddawane inżynierii wstecznej w celu stworzenia algorytmu programu, który jest zastrzeżony. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie nadane na mocy niniejszej Umowy/Licencji są zastrzeżone przez Producenta oraz jego dostawców technologicznych.
  2. Wykluczenie prawa cesji. Z wyjątkiem okoliczności, w których postanowienia niniejszej Umowy stanowią inaczej, Użytkownik nie ma prawa do cesji nadanych mu z mocy niniejszej Umowy praw bądź wynikających z niej zobowiązań.
  3. Ograniczenie możliwości aktywacji. Producent zastrzega sobie prawo do ograniczenia możliwości rejestracji Oprogramowania dla użytkowników pochodzących spoza regionu terytorialnego, w którym Oprogramowanie zostało nabyte od Producenta i/lub jego Sprzedawców. Jeżeli Użytkownik uzyskał Oprogramowanie z kodem aktywacyjnym ważnym tylko dla wybranej lokalizacji językowej Oprogramowania (np. tylko na terytorium Polski), w którym Oprogramowanie zostało nabyte od Producenta lub jego Sprzedawców, Użytkownik nie będzie mógł aktywować Oprogramowania za pomocą klucza rejestracyjnego przeznaczonego dla innej lokalizacji językowej (Geo IP). W przypadku zastosowania ograniczenia Geo IP informacje o tym ograniczeniu są umieszczone na opakowaniu i/lub stronie internetowej Producenta i/lub jego partnerów.
  4. Weryfikacja legalności posiadanej licencji. Aby sprawdzić legalność użytkowania Oprogramowania, Producent zastrzega sobie prawo do korzystania z dostępnych mu środków technicznych służących sprawdzeniu, czy Użytkownik posiada licencjonowaną kopię Oprogramowania. Oprogramowanie może przekazywać informacje licencyjne potrzebne do sprawdzenia legalności Oprogramowania.
 8. Prawo własności. Kupując Oprogramowanie Użytkownik nabywa prawo własności nośnika z zapisanym Oprogramowaniem, a także czasowo określone na dokumencie licencyjnym, fakturze zakupu lub opakowaniu prawo do otrzymywania aktualizacji i pomocy technicznej. Kupno Oprogramowania nie wiąże się z przejściem na Użytkownika jakichkolwiek praw autorskich do Oprogramowania. Producent zastrzega sobie w szczególności wszystkie prawa do publikowania, powielania, modyfikacji i eksploatacji Oprogramowania.
 9. Powielanie. Oprogramowanie i dokumentacja pisemna chronione są prawem autorskim. Dozwolone jest sporządzenie jednej kopii bezpieczeństwa Oprogramowania; kopia nie może zostać przekazana osobom trzecim.
 10. Rezygnacja z licencji. Użytkownik ma prawo zrezygnować z niniejszej licencji w każdym czasie, jednakże będzie to równoznaczne z obowiązkiem zaprzestania korzystania z Oprogramowania.
 11. Złamanie warunków umowy. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody poniesione przez Producenta, będące skutkiem naruszenia warunków niniejszej umowy licencyjnej, a także wynikających z naruszenia praw autorskich przysługujących Producentowi do Oprogramowania.
 12. Gwarancja i odpowiedzialność Producenta:
  1. Producent gwarantuje działanie Oprogramowania zgodnie z załączoną instrukcją obsługi, pod warunkiem stosowania obsługiwanych wersji Oprogramowania. Producent gwarantuje, że w momencie przekazania Oprogramowania Użytkownikowi końcowemu, jest ono zdatne do użytku w myśl dołączonej specyfikacji programu, z zastrzeżeniem zapisu pkt. 2 zd. 2 niniejszej umowy licencyjnej.
  2. Producent nie udziela jakiejkolwiek gwarancji na to, że Oprogramowanie będzie funkcjonowało poprawnie w przypadku pogwałcenia zasad opisanych w Instrukcji użytkownika (wymagania systemowe) lub w niniejszej Umowie. Producent nie gwarantuje, że Oprogramowanie będzie funkcjonowało poprawnie, jeżeli Użytkownik nie będzie regularnie pobierał Aktualizacji opisanych w niniejszej Umowie.
  3. Użytkownik oświadcza, akceptuje oraz zgadza się, iż żadne oprogramowanie nie jest całkowicie wolne od ewentualnych błędów oraz, że zalecane jest wykonywanie kopii zapasowych zawartości dysku komputera z regularną częstotliwością oraz o niezawodności odpowiadającej Użytkownikowi.
  4. Producent nie gwarantuje bezbłędności Oprogramowania, w szczególności w przypadku niespełnienia przez Oprogramowanie wymogów i oczekiwań użytkownika lub niekompatybilności z aplikacjami oraz systemami operacyjnymi. Skutki decyzji zakupu i wyniku zamierzonego oraz niezamierzonego działania Oprogramowania ponosi Użytkownik. Zapis odnosi się również do dołączonej dokumentacji pisemnej. Jeśli Oprogramowanie nie jest zdatne do użytku, Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
  5. W przypadku stwierdzenia wady nośnika lub pobranego pliku, Użytkownik zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu Producentowi na adres jego siedziby. Zgłoszenie wady będzie skuteczne jedynie przy zachowaniu formy pisemnej lub wiadomości elektronicznej na adres [email protected]. Odpowiedzialność Producenta z tytułu gwarancji wynosi 6 miesięcy od dnia zakupu nośnika lub pliku.
  6. Producent odpowiada tylko za szkody będące wynikiem jego umyślnego działania lub rażącego zaniedbania.
  7. Producent Oprogramowania nie odpowiada za szkody spowodowane umyślnie lub przez rażące zaniedbanie sprzedawcy. Maksymalna kwota odszkodowania, do której zapłaty zobowiązany będzie Producent, nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość ceny Oprogramowania.
 13. Właściwość sądu. Sądem właściwym dla wszystkich kwestii spornych wynikających bezpośrednio lub pośrednio z warunków umowy jest sąd odpowiedni dla siedziby Producenta.
 14. Postanowienia końcowe. Unieważnienie tylko niektórych postanowień tej umowy, nie pociąga za sobą unieważnienia pozostałych postanowień. W miejsce unieważnionego postanowienia zastosowanie mają ogólne przepisy prawa regulujące te kwestie, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 04.02.1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz kodeksu cywilnego.

Instalując Oprogramowanie Użytkownik akceptuje powyższe warunki licencji. Akceptując warunki licencji Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez G DATA SOFTWARE Sp. z o.o. w Szczecinku jego danych osobowych – Imię, Nazwisko, e-mail, Telefon, Ulica, nr oraz Kod pocztowy, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności Ustawą o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka „G DATA Software” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku przy ul. Warcisława IV 2, NIP 6731008232, wpisana do KRS pod numerem 0000137515, email: [email protected]
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, serwisu oprogramowania będącego przedmiotem umowy, odnowienia/kontynuacji umowy (przedłużenia licencji) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane przez okres 6 lat (zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 29.08.1997r. ordynacja podatkowa),
 4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
 5. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 6. podanie danych osobowych jest dobrowolne.