Regulamin zwrotu produktów G DATA

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady zwrotu Produktów G DATA zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego.
 2. Użytkownik Końcowy, który zamierza dokonać zwrotu Produktu G DATA, powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 3. Zasady opisane w niniejszym Regulaminie nie stoją na przeszkodzie dochodzeniu przez Użytkownika Końcowego roszczeń na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) („Ustawa”).

Definicje

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin Zwrotu Produktów G DATA;
 2. Producent - G DATA Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinku, ul. Warcisława IV 2, 78-400 Szczecinek, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000137515, NIP 6731008232, REGON 330364324, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 700.000,00 zł opłacony w całości;
 3. Użytkownik Końcowy – konsument w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, który nabyła Produkt G DATA za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Produkt - program komputerowy o charakterze zabezpieczającym, do którego wszelkie prawa autorskie majątkowe przysługują Producentowi, dostępny w wersji 1-5 PC na okres 1-3 lat, w wersjach:
  • G DATA Antivirus
  • G DATA Internet Security
  • G DATA Total Security
  • G DATA Mobile Internet Security
  • G DATA Antivirus for Mac
  • G DATA VPN

Postanowienia szczegółowe

 1. Zwrot Produktów G DATA zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego odbywa się za zgodą Producenta.
 2. Użytkownik Końcowy, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie, które może być także złożone drogą elektroniczna na adres [email protected] w terminie 14 dni od zawarcia umowy, pod warunkiem, iż nie zainstalował treści cyfrowych (licencji, które nie są zapisane na nośniku materialnym) na urządzeniu końcowym przed upływem terminu do odstąpienie od umowy – zgodnie z treścią art. 38 pkt 9 i 13 ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenie przed jego upływem.
 3. Klucz licencyjny Produktu G DATA zostanie dezaktywowany niezwłocznie po przyjęciu zwrotu przez Producenta. Zwrot środków pieniężnych nastąpi w ciągu 14 dni od przyjęcia zwrotu przez Producenta.
 4. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie reklamacje związane ze sposobem załatwienia sprawy zwrotu lub wymiany towaru na podstawie Regulaminu, należy skierować na adres: [email protected] lub na adres siedziby Producenta (G DATA Software Sp. z o. o., ul. Warcisława IV 2, 78-400 Szczecinek). Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
 2. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu.
 3. Administratorem danych osobowych przekazanych w ramach realizacji umowy sprzedaży jest G DATA Software Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinku (ul. Warcisława IV 2, 78-400 Szczecinek). Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy oraz ewentualnego zwrotu zakupionego Produktu G DATA w przypadku skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy. Użytkownik Końcowy ma możliwość wglądu i jest uprawniony do aktualizacji danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla dokonania zwrotu Produktu G DATA. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można znaleźć na stronie internetowej www.gdata.pl w zakładce Ochrona danych.
 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 25.05.2018 roku.