JUŻ 16 STYCZNIA STARTUJE
LIGA MISTRZÓW G DATA 2023

1

ZAPISZ SIĘ U OPIEKUNA HANDLOWEGO

Skontaktuj się z ze swoim opiekunem handlowym lub napisz wiadomość na [email protected] i potwierdź chęć uczestnictwa w konkursie

2

ZAŁÓŻ KONTO W PORTALU PARTNERSKIM

Warunkiem koniecznym przystąpienia do konkursu, zgodnie z punktem 3.3. regulaminu, jest założenie konta w naszym Portalu Partnerskim Sprawdź, jak się zarejestrować

3

SPRZEDAWAJ I WYGRYWAJ

Zrealizuj wyznaczony target poprzez sprzedaż nowych licencji G DATA do końca czerwca 2023 l zgarnij nagrodę w postaci Karty SODEXO

Jesteś naszym nowym Partnerem i chcesz dołączyć do konkursu? Żaden problem! Skontaktuj się ze swoim opiekunem handlowym lub napisz na adres [email protected].

Regulamin Konkursu

Liga Mistrzów G DATA 2023 I

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem konkursu (zwanym dalej „Konkurs”) dla Partnerów G Data jest G Data Software Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, ul. Warcisława IV 2, 78-400 Szczecinek, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 0000137515, o kapitale zakładowym w wysokości 700 000,00 zł, opłaconym w całości, NIP 673-10-08-232 (zwanym dalej „Organizator”).

1.2. Konkurs przeprowadzany jest w celu promowania nowej sprzedaży oprogramowania G Data oferowanego przez Organizatora (zwanym dalej: „Produkty Promowane”). Wykaz Produktów Promowanych stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

1.3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę konkursową w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.

1.4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od 16.01.2023  do 30.06.2023 r.

2. Uczestnictwo w konkursie

2.1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

2.2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby nabywające Produkty Promowane jako konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego oraz inne osoby niewymienione w punkcie 2.1. Regulaminu.

2.3. Warunkiem kwalifikującym do uzyskania nagrody jest osiągnięcie wyznaczonej przez Organizatora minimalnej wartości netto odnoszącej się wyłącznie do sprzedaży nowych licencji G DATA (zwanym dalej „Target”) w okresie od 1.01.2023 r. do końca 30.06.2023 r.

3. Przystąpienie do konkursu

3.1. W konkursie może wziąć udział Partner Organizatora (zwanym dalej “Uczestnikiem”) który otrzymał zaproszenie do Konkursu poprzez wiadomość mailową i potwierdził chęć uczestnictwa u swojego opiekuna handlowego mailowo lub telefonicznie. Każdy z Partnerów otrzyma od Organizatora przydział do odpowiedniej grupy Konkursu, zgodnie ze średnią kwartalną wykonywanych przez Partnera obrotów.

3.2. Do konkursu może przystąpić nowy Partner Organizatora, który wyrazi chęć wzięcia udziału w Konkursie poprzez kontakt ze swoim opiekunem handlowym. Opiekun handlowy dokona rozpoznania potencjału sprzedażowego i przydzieli nowego Partnera do odpowiedniej grupy zgodnie z założoną realizacją Targetu.

3.3. Warunkiem koniecznym w Konkursie jest rejestracja Uczestnika w Portalu Partnerskim Organizatora znajdującego się pod adresem https://partners.gdata.pl/. Uczestnicy, którzy posiadają konto w Portalu Partnerskim, nie muszą rejestrować się ponownie. Uczestnik na tydzień (siedem dni roboczych) od momentu wyrażenia chęci uczestnictwa w Konkursie na założenie konta w Portalu Partnerskim. Jeśli rejestracja w tym czasie nie zostanie wykonana, Uczestnik zostanie wykreślony z listy.

4. Zadanie konkursowe

4.1. Zadaniem konkursowym jest sprzedaż Produktów Promowanych przy jednoczesnym  wykonaniu przez Uczestnika Konkursu określonego przez Organizatora Targetu w okresie trwania Konkursu.

4.2. W realizację Targetu wlicza się wyłącznie sprzedaż nowych licencji G DATA. Licencje zakupione w ramach transakcji typu: kontynuacja, rozszerzenie, EDU nie wchodzą w skład realizacji wyznaczonego Targetu w Konkursie.

4.3. W przypadku dokonania zwrotu zakupionych licencji, wypracowany Target pomniejszany zostanie o kwotę zwrotu.

5. Ranking Uczestników

5.1. W Konkursie Uczestnicy zostaną podzieleni na 6 grup (zwane danej “Liga”), a przydział do konkretnej Ligi będzie oparty o wysokość obrotu wykonywanych przez Partnera, biorąc pod uwagę średnią kwartalną.

5.2. Pierwsze miejsce w każdej Lidze zostanie przyznane Partnerowi, który w okresie trwania Konkursu osiągnie przynajmniej określony przez Organizatora Target, z zastrzeżeniem pkt. 4 oraz  6.14. do 6.16. Regulaminu, a  wartość sprzedanych przez niego Produktów Promowanych będzie wyższa niż wartość osiągnięta przez innych Uczestników należących do tej samej Ligi.

5.3. Kolejne miejsca zajmowane przez Uczestników uzależnione będą od wysokości osiągniętego obrotu ze sprzedaży Produktów Promowanych przez Partnera (zwany dalej “Obrót”)  i ustalone będą w pozycji malejącej, aż do ostatniego miejsca w danej Lidze. Z zastrzeżeniem faktu, że Obrót Partnera liczony jest od momentu wyrażenia chęci uczestnictwa w konkursie poprzez kontakt z opiekunem handlowym mailowo lub telefonicznie.

5.3. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Partnerów osiągnie identyczną wysokość obrotu w danej Lidze, to o kolejności zadecyduje wynik łącznej sprzedaży Produktów Promowanych w okresie trzech miesięcy bezpośrednio poprzedzających Konkurs. Jeżeli nadal będzie występowała identyczna wysokość obrotu, to pierwszeństwo ma Partner, który wykonał wyższy obrót w okresie sześciu miesięcy  bezpośrednio poprzedzających Konkurs.

6. Nagrody w konkursie

6.1. Nagrody w Konkursie przyznane zostaną Partnerom, którzy w ostatecznym podsumowaniu każdej Ligi, utworzonym po zakończeniu Konkursu, zajmą odpowiednie miejsca zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu z zastrzeżeniem punktu 4. niniejszego Regulaminu.

6.2. O wygranej zwycięzca Konkursu poinformowany zostanie w e-mailingu przesłanym w terminie do 13.01.2023 r.

6.3.  W Konkursie przewidziano Nagrodę w postaci Wirtualnej Karty Premium Sodexo (zwana dalej “Nagroda”), która zostanie doładowana na kwotę zgodną z otrzymanym miejscem w danej Lidze. Szczegółowe zasady przynania nagrody w danej Lidzę reguluje Załącznik nr 2 do Regulaminu.

6.4. Przekazanie Organizatorowi danych znajdujących się w punkcie 6.4.1.  jest dobrowolne, lecz niezbędne, aby Uczestnik mógł wziąć udział w Konkursie i ubiegać się o otrzymanie Nagrody. Po otrzymaniu informacji o wygranej, zwycięzca zobowiązany jest do przekazania poprawnych danych do swojego opiekuna handlowego..

6.4.1. Wymagane dane od Uczestnika:

a) imię Uczestnika

b) nazwisko Uczestnika

c) ulica (adres zamieszkania Uczestnika)

d) numer domu/mieszkania (adres zamieszkania Uczestnika)

e) miejscowość(adres zamieszkania Uczestnika)

f) kod pocztowy(adres zamieszkania Uczestnika)

g) województwo (adres zamieszkania Uczestnika)

h) powiat (adres zamieszkania Uczestnika)

i) gmina (adres zamieszkania Uczestnika)

j) numer PESEL Uczestnika

k) data urodzenia Uczestnika

l) nazwa Urzędu Skarbowego Uczestnika (według zgłoszenia miejsca zamieszkania)

m) czy uczestnik jest osobą prowadzącą działalność (TAK/NIE)

n) ulica i numer (adres urzędu skarbowego)

o) kod pocztowy (adres urzędu skarbowego)

p) adres e-mail

6.5. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016) Organizator informuje, iż administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest spółka „G DATA Software” sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku przy ul. Warcisława IV 2, NIP nr 6731008232, wpisana do KRS pod numerem 0000137515, tel. +48 943729650, e-mail: [email protected]

6.6. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu:

a) uczestnictwa w organizowanym przez administratora Konkursie,

b) wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: rozliczenia należności podatkowych od uzyskanych nagród i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji),

c) ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń,

d) tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora),

e) wsparcia obsługi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f lub art.9 ust.1 - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

6.7. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: organy podatkowe oraz podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi informatyczne i księgowo-finansowe.

6.8. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.

6.9. Uczestnik ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6.10. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6.11. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w Konkursie i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niedopuszczeniem do uczestnictwa w Konkursie. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. - RODO).

6.12. Dane Uczestnika nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

6.13. Organizator zastrzega sobie prawo nie zarejestrowania w Sprzedaży Premiowej lub do wykluczenia z udziału w Promocji osób, które podały niepoprawne lub nieprawdziwe dane.

6.14. Jeżeli nie wszystkie nagrody w konkursie zostaną przyznane Uczestnikom, nagrody nieprzyznane zgodnie z zasadami konkursu, przepadają na rzecz Organizatora.

6.15. W uzasadnionym przypadku Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby nagród w Konkursie.

6.16. Jeden Sprzedawca może otrzymać tylko jedną nagrodę w Konkursie.

6.17. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę lub nagrody innego rodzaju.

6.18. Uczestnik nie może przenieść prawa do uzyskania lub prawa do odbioru Nagrody na innego Uczestnika.

6.19. Jeżeli nie wszystkie nagrody w konkursie zostaną przyznane Uczestnikom, nagrody nieprzyznane zgodnie z zasadami konkursu, przepadają na rzecz Organizatora. Do wartości nagrody zostanie dodany kupon konkursowy stanowiący 11,11% wartości nagrody.

6.20. Zgodnie z ustawą z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DZ. U. z 2000 ra. Nr 14 poz. 176 ze zm.) nagroda, jest obciążona podatkiem w wysokości 10% jego wartości.

6.21. Organizator wykorzysta kupon konkursowy o którym mowa w pkt 6.19. na poczet  zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, który zostanie odprowadzony przez Organizatora na rachunek Urzędu Skarbowego właściwego dla Organizatora.

6.22. Nagrody zostaną wydane zwycięzcom na koszt Organizatora. O szczegółowym terminie i warunkach wydania Nagród, zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie, na adres e-mail, na który otrzymali zaproszenie do Konkursu.

7. Postępowanie reklamacyjne

7.1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora (G Data Software Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, ul. Warcisława IV  2, 78-400 Szczecinek), z dopiskiem na kopercie „Liga Mistrzów G DATA 2023” lub na adres mailowy [email protected] z tytułem wiadomości „Liga Mistrzów G DATA 2023”.

7.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

7.3. Pisemna lub e-mailowa reklamacja powinna zawierać: dane identyfikujące Uczestnika (imię, nazwisko, dokładny adres, adres e-mail), jak również dokładny opis i powód reklamacji.

7.4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich doręczenia na podany adres, na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.

7.5. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony wiadomością e-mail na wskazany adres.

8. Odpowiedzialność Organizatora

8.1. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości przysługującej mu nagrody.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z Konkursu Partnera w wypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Partnera postanowień niniejszego Regulaminu.

9.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w tym skrócenia. Informacja o zmianach będzie zakomunikowana Uczestnikom za pośrednictwem poczty e-mail. Zmiana Regulaminu nie będzie mieć wpływu na prawa nabyte przez Uczestników przed datą jej ogłoszenia.

9.3. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

9.4. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Organizatora, na stronie https://gdata.pl/liga-mistrzow-g-data oraz u opiekunów handlowych.

9.5. Uczestnictwo w Konkursie i podanie związanych z tym danych jest całkowicie dobrowolne.

Załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu “Liga Mistrzów G DATA 2023 I”

Lista produktów promowanych:

Grupa Produktowa 1 (Business):

G DATA ANTIVIRUS BUSINESS

G DATA ANTIVIRUS BUSINESS + EXCHANGE MAIL SECURITY

G DATA CLIENT SECURITY BUSINESS

G DATA CLIENT SECURITY BUSINESS + EXCHANGE MAIL SECURITY

G DATA ENDPOINT PROTECTION BUSINESS

G DATA ENDPOINT PROTECTION BUSINESS + EXCHANGE MAIL SECURITY

G DATA MAIL SECURITY

G DATA ANTIVIRUS licencje wielostanowiskowe powyżej 5PC

G DATA INTERNET SECURITY licencje wielostanowiskowe powyżej 5PC

G DATA TOTAL SECURITY Licencje wielostanowiskowe powyżej 5PC

G DATA MOBILE SECURITY for ANDROID Licencje wielostanowiskowe powyżej 5DEV

G DATA ANTIVIRUS for MAC Licencje wielostanowiskowe powyżej 5PC

Grupa Produktowa 2 (Consumer):

G DATA ANTIVIRUS do 5PC włącznie

G DATA INTERNET SECURITY do 5P C włącznie

G DATA TOTAL SECURITY do 5PC włącznie

G DATA MOBILE SECURITY for ANDROID do 5DEV włącznie

G DATA ANTIVIRUS for MAC do 5PC włącznie

G DATA VPN do 10DEV

Załącznik nr 2 do regulaminu Konkursu “Liga Mistrzów G DATA 2023 I”

Wymagany Target oraz zasady przyznawania Nagród w Konkursie:

1. Liga numer 1 - Target 7 000 zł

Miejsce pierwsze - Wirtualna Karta Premiowa Sodexo na kwotę 4000 PLN

Miejsce drugie - Wirtualna Karta Premiowa Sodexo na kwotę 3000 PLN

Miejsce trzecie - Wirtualna Karta Premiowa Sodexo na kwotę 2000 PLN

Miejsce czwarte - Wirtualna Karta Premiowa Sodexo na kwotę 1000 PLN

2. Liga numer 2 - Target 5 000 zł

Miejsce pierwsze - Wirtualna Karta Premiowa Sodexo na kwotę 3500 PLN

Miejsce drugie - Wirtualna Karta Premiowa Sodexo na kwotę 2500 PLN

Miejsce trzecie - Wirtualna Karta Premiowa Sodexo na kwotę 2000 PLN

Miejsce czwarte - Wirtualna Karta Premiowa Sodexo na kwotę 1200 PLN

Miejsce piąte - Wirtualna Karta Premiowa Sodexo na kwotę 1000 PLN

Miejsce szóste - Wirtualna Karta Premiowa Sodexo na kwotę 800 PLN

3. Liga numer 3 - Target 4 000 zł

Miejsce pierwsze - Wirtualna Karta Premiowa Sodexo na kwotę 2500 PLN

Miejsce drugie - Wirtualna Karta Premiowa Sodexo na kwotę 2000 PLN

Miejsce trzecie - Wirtualna Karta Premiowa Sodexo na kwotę 1500 PLN

Miejsce czwarte - Wirtualna Karta Premiowa Sodexo na kwotę 1200 PLN

Miejsce piąte - Wirtualna Karta Premiowa Sodexo na kwotę 1000 PLN

Miejsce szóste - Wirtualna Karta Premiowa Sodexo na kwotę 700 PLN

Miejsce siódme - Wirtualna Karta Premiowa Sodexo na kwotę 500 PLN

Miejsce ósme- Wirtualna Karta Premiowa Sodexo na kwotę 300 PLN

4. Liga numer 4 - Target 3 000 zł

Miejsce pierwsze - Wirtualna Karta Premiowa Sodexo na kwotę 2000 PLN

Miejsce drugie - Wirtualna Karta Premiowa Sodexo na kwotę 1500 PLN

Miejsce trzecie - Wirtualna Karta Premiowa Sodexo na kwotę 1000 PLN

Miejsce czwarte - Wirtualna Karta Premiowa Sodexo na kwotę 800 PLN

Miejsce piąte - Wirtualna Karta Premiowa Sodexo na kwotę 600 PLN

Miejsce szóste - Wirtualna Karta Premiowa Sodexo na kwotę 400 PLN

Miejsce siódme - Wirtualna Karta Premiowa Sodexo na kwotę 300 PLN

Miejsce ósme- Wirtualna Karta Premiowa Sodexo na kwotę 300 PLN

5. Liga numer 5 - Target 2 000 zł

Miejsce pierwsze - Wirtualna Karta Premiowa Sodexo na kwotę 1500 PLN

Miejsce drugie - Wirtualna Karta Premiowa Sodexo na kwotę 1000 PLN

Miejsce trzecie - Wirtualna Karta Premiowa Sodexo na kwotę 800 PLN

Miejsce czwarte - Wirtualna Karta Premiowa Sodexo na kwotę 700 PLN

Miejsce piąte - Wirtualna Karta Premiowa Sodexo na kwotę 600 PLN

Miejsce szóste - Wirtualna Karta Premiowa Sodexo na kwotę 400 PLN

Miejsce siódme - Wirtualna Karta Premiowa Sodexo na kwotę 400 PLN

Miejsce ósme- Wirtualna Karta Premiowa Sodexo na kwotę 400 PLN

Miejsce dziewiąte - Wirtualna Karta Premiowa Sodexo na kwotę 300 PLN

Miejsce dziesiąte - Wirtualna Karta Premiowa Sodexo na kwotę 300 PLN

6. Liga numer 6 - Target 1 500 zł

Miejsce pierwsze - Wirtualna Karta Premiowa Sodexo na kwotę 1400 PLN

Miejsce drugie - Wirtualna Karta Premiowa Sodexo na kwotę 1000 PLN

Miejsce trzecie - Wirtualna Karta Premiowa Sodexo na kwotę 800 PLN

Miejsce czwarte - Wirtualna Karta Premiowa Sodexo na kwotę 700 PLN

Miejsce piąte - Wirtualna Karta Premiowa Sodexo na kwotę 600 PLN

Miejsce szóste - Wirtualna Karta Premiowa Sodexo na kwotę 500 PLN

Miejsce siódme - Wirtualna Karta Premiowa Sodexo na kwotę 400 PLN

Miejsce ósme- Wirtualna Karta Premiowa Sodexo na kwotę 300 PLN

Miejsce dziewiąte - Wirtualna Karta Premiowa Sodexo na kwotę 200 PLN

Miejsce dziesiąte - Wirtualna Karta Premiowa Sodexo na kwotę 100 PLN

50 000 Zł W PULI NAGRÓD
Fajny program motywujący do zwiększenia własnej sprzedaży. Na pewno będę uczestniczył w kolejnej odsłonie konkursu.
B.H.U. STER-KOM
iCOD.pl Marek Korzus współpracuje od wielu lat z G DATA. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasz wiodący dostawca oprogramowania antywirusowego, organizuje dla swoich metalowych partnerów promocje typu: Liga G DATA. Dzięki otrzymanemu wsparciu, jesteśmy w stanie jeszcze bardziej promować całe portfolio produktów G DATA.
iCOD.pl
Ty również masz szansę zostać Mistrzem!